Акад. Владо Камбовски прогласен за Почесен претседател на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија

  

 

 

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија на

Состанокот на Извршниот одбор одржан на ден 16.10.2019 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА

Акад. Владо Камбовски

да биде прогласен за  ПОЧЕСЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

во знак на признание за неговото долгогодшно залагање и посветеност за промоција и поддршка за успешно остварување на целите на Здружението

                                      

Скопје, 16.10.2019 година                                                    Претседател,                                                                                                                                                                            Проф. д-р Гордана Лажетиќ, с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET