Ново издание

Уредувачкиот одбор на Македонската ревија за казнено право и криинологија, ги заврши сите рецензии и дополнителни подготовки на доставени трудови за објава во новиот број од Ревијата бр.1/2017 година. Темата на новиот број „Судско одмерување на казните и примената на алтернативните мерки од судовите во Република Македонија“ беше дискутирана од страна на експерти и практичари на 26.11.2016 година во хотел Арка – Скопје, во партнерство со Здружението на судии на Република Македонија и ИРЗ – Геранската фондација за межународна  правна соработка.

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET