Дигитализација на правдата во Европската унија - Алатка за можности

На 02.12.2020 година Европската комисија објави Комуникација во однос на дигитализација на правдата во Европската унија и Предлог за регулација на е-КОДЕКС.

Дигиталните технологии имаат потенцијал да го подобрат пристапот до правдата и ефикасноста на правосудните системи.

Со цел да се искористат целосните придобивки од дигитализацијата, Комисијата изнесе пакет кој се состои од Комуникација за дигитализација на правдата во Европската унија, придружена со мапирање на сегашното ниво на дигитализација и Предлог на регулатива за компјутеризирана систем за комуникација во прекугранична граѓанска и кривична постапка (систем е-КОДЕКС).

 

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET