Повик за доставување трудови за објавување во Ревијата за кривично право и криминологија на ЗКПКМ

 

                                                                              

 

 

Почитувани,

 

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, објавува

 

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ

за објавување во Македонската ревија за казнено право и криминологија

 

Извршниот одбор на Здружението за кривично право и криминологија, како теми за овој број од МРКК ги определи:

1.      Казнено право

2.      Казнено процесно право

3.      Криминологија

4.      Пенологија

5.      Малолетничко казнено право

6.      Социјална патологија

7.      Виктимологија

8.      Прикази

 

Упатство за авторите:

- Трудовите мора да бидат испратени во електронска форма во Word (Doc или Docx) формат на електронската адреса на Ревијата (revijazkpkm@yahoo.com);

- Само трудовите напишани на македонски или англиски јазик ќе бидат земени во предвид;

- Трудот мора да содржи aпстракт од 200 зборови, 5(пет) клучни збора и кратка биографија за авторот/те во првата фуснота од трудот, напишани на македонски и на англиски јазик;

- Текстот мора да биде напишан во фонт: Times New Roman, со големина на букви – 12 и проред од 1.5, обем од најмногу 16 страници;

- Фуснотите во текстот мора да бидат напишани во фонт Times New Roman, со големина на

букви – 10;

Постапка на уредување и објавување

- Крајниот рок за испраќање на трудови е 1 септември 2021 година. Со посебна благодарност ќе бидат примени трудовите предадени пред крајниот рок.

- Пред конечно објавување, сите трудови ќе бидат оценувани од Уредувачкиот одбор на Македонската ревија за казнено право и криминологија. Напоменуваме дека на 22.01.2015 година, Здружението за кривично право и криминологија на Македонија го воведе Blind Peer Review System за евалуација на сите трудови за објавување во Ревијата.

 

 

Претседател на ЗКПКМ

Проф. д-р Гордана Лажетиќ

(Своерачен потпис и печат)

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET